Παιδικά βιβλία για την ενσυναίσθηση και την διαφορετικότητα

Στεφάνου Τσουρή 5, Τ.Κ. 82100, Χίος

Διαφορετικά Βιβλία Αναζητούν Ξεχωριστούς Αναγνώστες

Book Contest-Ένα πακέτο με τέσσερα βιβλία μας σε 2 τυχερούς

  1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

O εκδοτικός οίκος “Βooks with Shoes” που εδρεύει στην Χίο (Στεφάνου Τσουρή 5, 82100), (εφεξής ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») με διακριτικό τίτλο «Book Contest», o οποίος θα διενεργηθεί στις ηλεκτρονικές σελίδες του Διοργανωτή https://www.facebook.com/bookswithshoes

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει όποιος διατηρεί προφίλ στο Facebook εφόσον έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα ή την Κύπρο και είναι ενήλικος, ήτοι άνω των 18 ετών.

  1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α΄ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζoμένους καθώς, επίσης και οι σύζυγοι των εργαζομένων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

  1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή  10 Ιουνίου 2022 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 ώρα 24:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή υποβληθεί εκτός του καθοριζομένου αυτού χρονικού διαστήματος  θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

  1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, απαιτείται ο συμμετέχων να

α) Πατήστε like στην σελίδα μας στο facebook 
Fb: 

(β) κάνετε like στο post του Διαγωνισμού, το οποίο θα δημοσιευτεί στις σελίδες του Διοργανωτή  https://www.facebook.com/bookswithshoes 

(γ) κοινοποίησε/κάνε share την ανάρτηση δημόσια.

Δεν γίνονται δεκτά υβριστικά, προσβλητικά σχόλια και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει από κλήρωση των ονομάτων σε λογισμικό.

 Τα παραπάνω στο σύνολο τους ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

  1. Δώρα

Μέσω του Διαγωνισμού, δύο (2) νικητές θα κερδίσουν από ένα(1) πακέτο τεσσάρων βιβλίων όπως παρουσιάζεται στο post του Διαγωνισμού και μπορεί αναλυτικά να δει στο επίσημο site του Διοργανωτή εδώ:  (εφεξής το «Δώρο»). Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται, ούτε μεταβιβάζεται. Επίσης το Δώρο δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα, ούτε είναι δυνατή η χρήση του σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω.

 Διευκρινίζεται ότι o Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει απέναντι προς τους νικητές πέραν της παράδοσης των  δώρων.

7.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Μετά από την έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, δύο (2) νικητές θα αναδειχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες, από τις συμμετοχές στην ηλεκτρονική Σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook

 Επίσης, θα κληρωθούν επιπλέον τέσσερις (4) αναπληρωματικοί – επιλαχόντες.  Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της online εφαρμογής random.org, στα γραφεία του Διοργανωτή.

Η παραλαβή των Δώρων θα γίνει μέσω δωρεάν αποστολής στη διεύθυνση ταχυδρομείου που θα δηλώσει ο νικητής κατόπιν επικοινωνίας με προσωπικό μήνυμα, μετά την ανάδειξη του από την Κλήρωση ή με παραλαβή από το κατάστημα του Διοργανωτή.

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του Δώρου από κάθε νικητή /νικήτρια, να καταστεί εφικτή πρώτα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διοργανωτή.

8.Ανάδειξη αναπληρωτών – επιλαχόντων.

Στην περίπτωση που οι αρχικοί νικητές που θα προκύψουν από την κλήρωση

 (α) δεν αποδεχθούν το Δώρο τους λόγω μη αποδοχής από αυτούς των όρων συμμετοχής στην παρούσα κλήρωση, ή/και

 (β) διαπιστωθεί ότι από τον Διοργανωτή ότι χρησιμοποιούν λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, ή/και

(γ) η συμμετοχή τους είναι άκυρη ή/και

 (δ) δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην εν λόγω κλήρωση, ή/και

 (ε) σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης τους εντός δώδεκα (12) ωρών από την ημερομηνία της κλήρωσης ή σε περίπτωση που δεν αποστείλουν με τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί τα πλήρη στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνία ή email επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής δώρου) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την αποστολή σε αυτούς σχετικών προσωπικών μηνυμάτων.

 Τη θέση τους θα καταλαμβάνουν οι πρώτοι αναπληρωματικοί κατά τη σειρά κλήρωσης τους, και σε περίπτωση που και στα πρόσωπα αυτών συντρέξουν οι ανωτέρω περιστάσεις, οι δεύτεροι αναπληρωματικοί και πλέον καμία απολύτως αξίωση δεν έχουν οι αρχικοί νικητές έναντι του Διοργανωτή και οιουδήποτε τρίτου.

 Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παραληφθεί ούτε από τους αναπληρωματικούς , τότε ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για το Δώρο που δεν παραλαμβάνεται από τους νικητές του (αρχικό ή/και αναπληρωματικό) και δικαιούται κατά την ανέλεγκτη αυτού κρίση είτε να προσφέρει αυτό σε μεταγενέστερη κλήρωση ή διαγωνισμό που τυχόν διοργανωθεί από τον  Διοργανωτής είτε να το αποσύρει και να μη το διαθέσει.

  1. Ταυτοποίηση Νικητών.

Για την παράδοση των δώρων, δύναται να απαιτείται η ταυτοποίηση του εκάστου αρχικού νικητή (ή των αναπληρωματικών του) μέσω επίδειξης του Δελτίου της Αστυνομικής του ταυτότητας. Ο Διοργανωτής, επιφυλασσόμενου παντός άλλου δικαιώματός του, δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση του δώρου σε νικητή του διαγωνισμού που κατά την εύλογη αυτού κρίση έχει παραβεί τους όρους του παρόντος.

10.Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κλήρωσης

Ο Διοργανωτής,  θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της κλήρωσης στους αρχικούς νικητές ενώ στη συνέχεια οι νικητές θα ενημερωθούν και με σχετικό προσωπικό μήνυμα για την διαδικασία που απαιτείται προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους.

 Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητηθούν από τον κάθε νικητή τα πλήρη στοιχεία του (πλήρες ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας και ΑΔΤ) προκειμένου να λάβει το Δώρο που έχει κερδίσει. Κατά την παραλαβή του Δώρου, ο δικαιούχος-νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία και για τη συμπλήρωση της δήλωσης αποδοχής Δώρου, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο γνωστοποιηθεί από τον Διοργανωτή στις Σελίδες fb και ig του Διαγωνισμού.  Ο δικαιούχος μπορεί να χρειαστεί να αποστείλει ταχυδρομικώς ή με φαξ αντίγραφο της σχετικής ταυτότητας ή διαβατηρίου στον Διοργανωτή. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του.

11.Αποδοχή Όρων

Η αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς τον Διοργανωτή,, η οποία όλως επικουρικώς παρέχεται και δια του παρόντος στον Διοργανωτή, προκειμένου ο τελευταίος, να προβαίνει, κατά την εύλογη αυτού κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στο πλαίσιο του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΓΚΠΔ), όπως ισχύει στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων των συμμετεχόντων, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης ή/και δημοσίευσης των στοιχείων τους [ενδεικτικά: ανακοίνωση των ονομάτων τους στους Διαδικτυακούς τόπους  https://www.facebook.com/bookswithshoes , καθώς και στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό έντυπο του Διοργανωτή, ή στη χρήση του ονόματός τους ή της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από τον Διοργανωτής, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης, δηλώνουν δε ότι ενημερώθηκαν σχετικά με το δικαίωμά τους να λαμβάνουν γνώση των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από τον Διοργανωτή,  καθώς και σχετικά με το δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

12.Ανάκληση – Ακύρωση Διαγωνισμού

Ο Διοργανωτής,  διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια του Διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του παρόντος οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από τον Διοργανωτή.

13.Ισχύς – Τροποποίηση Όρων

Η αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμμετοχής σε αυτόν.

14.Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια της Χίου.

Back To Top
Books With Shoes logo

BookswithShoes

Παιδικά βιβλία για την ενσυναίσθηση και την διαφορετικότητα

Εγγραφή στο Newsletter μας

Εγγραφτείτε στο newsletter μας και επωφεληθείτε με έκπτωση 5% στην αγορά των βιβλίων σας.